Vizija, misija, veiklos prioritetai

Gimnazijos vizija

 • Moderni, efektyviai dirbanti gimnazija. Gimnazija besimokanti ir dirbanti kaip komanda – gimnazijos bendruomenė.
 • Gimnazija atvira ir pasiruošusi pokyčiams, priklausomai nuo pasikeitimų ją supančioje aplinkoje; tokioje gimnazijoje kiekvienas bendruomenės narys sąmoningai suvokia kaitos būtinumą.
 • Gimnazija turinti gerą informacinę bazę, kompiuterizuotą biblioteką ir skaityklą.
 • Gimnazija siekianti Europos standartų dėl mokyklos aprūpinimo kompiuteriais: 1-as kompiuteris 8-10 moksleivių.
 • Gimnazija  propaguojanti sveiką gyvenimo būdą.
 • Gimnazija garantuojanti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių saugumą.

 

Gimnazijos misija

 • Gimnazija – tai valstybinė mokymo įstaiga, suteikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdymo procesas vykdomas lenkų kalba. Ji turi išsaugoti savo savitumą ir tuo pačiu metu užtikrinti sėkmingą nelietuvių tautybės moksleivių integravimąsi į Lietuvos visuomenę.
 • Gimnazija ruošia moksleivius savarankiškam gyvenimui, aukštosioms studijoms bei profesijos pasirinkimui.
 • Gimnazija stengiasi kūrybiškai išnaudoti visas siūlomas mokymosi galimybes, įvykdyti užsakovų – tėvų lūkesčius, kad moksleiviai siektų dvasinių vertybių, būtų darbštūs, savikritiški, savarankiški ir pasiryžę nuolat tobulėti, saugoti tautos kultūrinį paveldą, puoselėti pilietinius jausmus.

 

Eišiškių gimnazijos metiniai veiklos prioritetai

Prioritetas: Ugdymo kokybė


Tikslas 1. Siekti, kad kiekvienas mokinys įgytų optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygį plėtojant inovatyvią ugdymosi aplinką.


Uždavinys 1.1. Sukurti šiuolaikišką , funkcionalią aplinką, suteikiančią galimybę asmens ugdymo( si) sėkmei.
Uždavinys 1.2. Tobulinti  pedagogų kompetencijas tobulinimas, pasirengiant  darbui inovatyviose aplinkose
Uždavinys 1.3. Kurti palankias sąlygas mokinių poreikių tenkinimui, ugdymo ir mokymosi kokybės tobulinimui.
Uždavinys 1.4. Kryptingai gerinti gimnazijos vertinimo sistemą, siekiant, kad (įsi)vertinimas taptų efektyvia ugdymo(si) priemone.


Tikslas 2. Formuoti sveiką, saugią ir draugišką ugdymosi aplinką.


Uždavinys 2.1. Stiprinti mokinių saugumo jausmą, pasitikėjimą savimi, savigarbą, savarankiškumą ir gebėjimą gyventi visuomenėje.
Uždavinys 2.2. Pritaikyti nuotolinį mokymą(si) užtikrinant kiekvienam mokiniui optimalią pagalbą.
 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.10 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.40