Vizija, misija, veiklos prioritetai

Gimnazijos vizija

 • Moderni, efektyviai dirbanti gimnazija. Gimnazija besimokanti ir dirbanti kaip komanda – gimnazijos bendruomenė.
 • Gimnazija atvira ir pasiruošusi pokyčiams, priklausomai nuo pasikeitimų ją supančioje aplinkoje; tokioje gimnazijoje kiekvienas bendruomenės narys sąmoningai suvokia kaitos būtinumą.
 • Gimnazija turinti gerą informacinę bazę, kompiuterizuotą biblioteką ir skaityklą.
 • Gimnazija siekianti Europos standartų dėl mokyklos aprūpinimo kompiuteriais: 1-as kompiuteris 8-10 moksleivių.
 • Gimnazija  propaguojanti sveiką gyvenimo būdą.
 • Gimnazija garantuojanti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių saugumą.

 

Gimnazijos misija

 • Gimnazija – tai valstybinė mokymo įstaiga, suteikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdymo procesas vykdomas lenkų kalba. Ji turi išsaugoti savo savitumą ir tuo pačiu metu užtikrinti sėkmingą nelietuvių tautybės moksleivių integravimąsi į Lietuvos visuomenę.
 • Gimnazija ruošia moksleivius savarankiškam gyvenimui, aukštosioms studijoms bei profesijos pasirinkimui.
 • Gimnazija stengiasi kūrybiškai išnaudoti visas siūlomas mokymosi galimybes, įvykdyti užsakovų – tėvų lūkesčius, kad moksleiviai siektų dvasinių vertybių, būtų darbštūs, savikritiški, savarankiški ir pasiryžę nuolat tobulėti, saugoti tautos kultūrinį paveldą, puoselėti pilietinius jausmus.

 

Eišiškių gimnazijos metiniai veiklos prioritetai

Strateginiai tikslai

 1. Siekti visapusiško ugdymo proceso dalyvių poreikių tenkinimo, kurti gerąją mokyklą.
 2. Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ugdymo kokybei ir aplinkai gerinti.
 3. Siekti glaudesnio gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimo įtraukiant tėvus į formalią ir neformalią švietimo veiklą, skatinant jų domėjimąsi mokykla.

 

Metiniai tikslai ir uždaviniai:

1. Siekti kiekvieno mokinio pažangos įtraukiant visą gimnazijos bendruomenę.       

Uždavinys 1.1. Stebėti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.

Uždavinys 1.2. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę, inicijuojant pokyčius ugdymosi kokybei gerinti.

Uždavinys 1.3. Efektyvinti pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos teikimą mokiniui, šeimai, mokytojui.

2. Kurti mokyklą, padedančią visiems mokiniams skleisti individualius gebėjimus.

Uždavinys 2.1. Tobulinti mokinių kūrybiškumo bei saviraiškos gebėjimus.

Uždavinys 2.2 kurti mokymąsi skatinančią aplinką atnaujinant ugdymo priemones bei įrengiant naujas edukacines erdves. 

3. Skatinti tėvų domėjimąsi gimnazija

Uždavinys 3.1. Įtraukti tėvus į formalią ir neformalią gimnazijos veiklą.

Uždavinys 3.2. Tobulinti viešuosius ryšius, skleisti visuomenei gimnazijos veiklos pasiekimus.

Prioritetas: Palankios  mokymuisi ir mokymui aplinkos kūrimas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35