Vizija, misija, veiklos prioritetai

Gimnazijos vizija

 • Moderni, efektyviai dirbanti gimnazija. Gimnazija besimokanti ir dirbanti kaip komanda – gimnazijos bendruomenė.
 • Gimnazija atvira ir pasiruošusi pokyčiams, priklausomai nuo pasikeitimų ją supančioje aplinkoje; tokioje gimnazijoje kiekvienas bendruomenės narys sąmoningai suvokia kaitos būtinumą.
 • Gimnazija turinti gerą informacinę bazę, kompiuterizuotą biblioteką ir skaityklą.
 • Gimnazija siekianti Europos standartų dėl mokyklos aprūpinimo kompiuteriais: 1-as kompiuteris 8-10 moksleivių.
 • Gimnazija  propaguojanti sveiką gyvenimo būdą.
 • Gimnazija garantuojanti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių saugumą.

 

Gimnazijos misija

 • Gimnazija – tai valstybinė mokymo įstaiga, suteikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdymo procesas vykdomas lenkų kalba. Ji turi išsaugoti savo savitumą ir tuo pačiu metu užtikrinti sėkmingą nelietuvių tautybės moksleivių integravimąsi į Lietuvos visuomenę.
 • Gimnazija ruošia moksleivius savarankiškam gyvenimui, aukštosioms studijoms bei profesijos pasirinkimui.
 • Gimnazija stengiasi kūrybiškai išnaudoti visas siūlomas mokymosi galimybes, įvykdyti užsakovų – tėvų lūkesčius, kad moksleiviai siektų dvasinių vertybių, būtų darbštūs, savikritiški, savarankiški ir pasiryžę nuolat tobulėti, saugoti tautos kultūrinį paveldą, puoselėti pilietinius jausmus.

 

Eišiškių gimnazijos metiniai veiklos prioritetai

Strateginiai tikslai

 1. Siekti visapusiško ugdymo proceso dalyvių poreikių tenkinimo, kurti gerąją mokyklą.
 2. Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ugdymo kokybei ir aplinkai gerinti.
 3. Siekti glaudesnio gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimo įtraukiant tėvus į formalią ir neformalią švietimo veiklą, skatinant jų domėjimąsi mokykla.

 

Metiniai tikslai ir uždaviniai:


Tikslai:
1.    siekti sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio, mokytojo aktyviam ugdymui(si) ir asmeninei pažangai bei saviraiškos poreikių tenkinimui;

  2. siekti sudaryti sąlygas veiklų, lemiančių veiksmingą mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, organizavimui bei lyderystės gebėjimų didinimui
 3. Formuoti sveiką, saugią ir draugišką ugdymosi aplinką.
 Prioritetas – sisteminga mokinių pasiekimų ir individualios pažangos stebėsena, poreikių tenkinimo organizavimas bei veiksmingos pagalbos teikimas, lyderystės gebėjimų didinimas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35